از15 دی ماه آغاز می شود؛ پذیره نویسی اوراق مرابحه عام دولت درفرابورس

به گزارش روابط عمومی کارگزاری نماد شاهدان، فرابورس ایران اوراق مرابحه عام دولت در نماد های «اراد۵۵» ، «اراد۵٨» ، «اراد۶٠» و «اراد۶۴» از تاریخ ١٠ دی ماه تا تاریخ ١۵ دی ماه به صورت چند مرحله ای پذیره نویسی می کند.