در پایان دوره 12 ماهه رقم خورد؛ رشد 80 درصدی سود هر سهم "بترانس"

شرکت ایران ترانسفو در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹، افزایش ۸۰ درصدی در سود هر سهم و سود خالص و افزایش ۸۵ درصدی در سود عملیاتی داشته است.

به گزارش بورس نیوز، شرکت ایران ترانسفو با سرمایه ۳۶ هزار و ۴۰۲ میلیارد و ۷۵۶ میلیون ریال، صورت‌های مالی ۱۲ ماهه دوره مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ را به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد.

شرکت ایران ترانسفو در دوره یادشده، مبلغ ۶ هزار و ۹۶۵ میلیارد و ۲۸۲ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ ۱۹۱ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته از افزایش ۸۰ درصدی برخوردار است.

همچنین این شرکت سود ناخالص دوره یاد شده را با افزایش ۱۹۱ درصدی نسبت به دوره مشابه گذشته، ۶ هزار و ۹۲۳ میلیارد و ۸۳۰ میلیون ریال و سود عملیاتی را ۹ هزار و ۵۶۹ میلیارد و ۱۵۳ میلیون ریال اعلام کرده است.