شرکت صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز در فرابورس پذیرش شد

نماد شرکت صنایع شیمیایی کیمیاگران در فهرست نرخ های فرابورس ایران درج شد.

شرکت صنایع شیمیایی کیمیاگران با نماد "شکام" امروز بعنوان دویست و چهل و ششمین نمادمعاملاتی در فهرست نرخ های فرابورس ایران درج شد