"زساپا"آماده برای عرضه اولیه

شرکت کشت و صنعت مجتمع امداد سپاهان گلدشت با سرمایه ۲۲ میلیارد تومانی در بازار دوم فرابورس درج شد و در صف عرضه اولیه ۲۰ درصدی سهام ایستاد.
 
شرکت کشت و صنعت مجتمع امداد سپاهان گلدشت پس از احراز کلیه شرایط پذیرش از یکم تیر با نماد "زسپاها" در گروه زراعت و خدمات وابسته به عنوان صد و چهل و هشتمین شرکت در بازار دوم فرابورس درج شد تا در صف عرضه اولیه ۲۰ درصدی سهام بایستد.