مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس خبر داد: عملکرد ۶۵ صندوق‌ بازارگردانی با خرید و فروش ۴۲ و ۲۸

مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس با اشاره به حجم ۹۴ هزار میلیاردی ۶۵ صندوق بازارگردانی گفت: این صندوق‌ها از ابتدای سال ۴۲ و ۲۸ هزار میلیارد تومان خرید و فروش سهام انجام دادند.
 
میثم فدایی با انتشار جزئیاتی از عملکرد صندوق‌های بازارگردانی در توییتر اعلام کرد: در بازار سرمایه ۶۵ صندوق بازارگردانی وجود دارد که حجم آنها ۹۴ هزار میلیارد تومان است.

از ابتدای سال ۱۴۰۰ تاکنون این صندوق‌ها ۴۲ هزار میلیارد تومان خرید سهام و ۲۸ هزار میلیارد تومان فروش سهام انجام داده‌اند. مالک صندوق ها نیز سهامداران عمده، ناشران و بازارگردانان هستند.