شرکت فرمان خودرو سپاهان یک قدم دیگر به عرضه اولیه نزدیک شد

نماد شرکت فرمان خودرو سپاهان در فرابورس درج شد.
براساس اطلاعیه منتشره از سوی فرابورس؛ شرکت فرمان خودرو سپاهان با نمادمعاملاتی "خفرمان" بعنوان دویست و شصت و چهارمین نماد در بازار دوم فرابورس ایران درج شد.