"فاذر" چشم انتظار حمایت معتبر

روند اصلاحی نماد "فاذر" ازتاریخ 10/3/1399و در محدوده قیمتی 240آغاز شد که با گذشت بیش از یک‌سال، ارزش این سهم محدوده ارزش اسمی را نیز پشت سر گذاشت و تا محدوده 80 تومان کاهش یافت.
با توجه به افت شدید قیمت سهام "فاذر" در ماه‌های گذشته (در جهت تکمیل الگوی اصلاحی) و با نزدیک شدن قیمت سهم به محدوده‌ای که از آن پتانسیل برگشت وجود دارد می‌توان گفت که با تشکیل نوسانات مثبت و ادامه آن، احتمال افزایش قیمت سهم تا محدوده‌های 100 و 117 وجود دارد همچنین ادامه این روند ممکن است افزایش بیشتر قیمت سهم تا محدوده 150 تومان را نیز در پی داشته باشد اما در صورت عدم حمایت معتبر از سهم و نزول بیشتر قیمت، بازگشت مجدد آن به محدوده 80 تومان و حتی نزول بیشتر تا محدوده 60 تومان نیز امکان‌پذیر است.