معادن از طریق بورس واگذار می‌شود

طبق لایحه بودجه ۱۴۰۱، وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است نسبت به واگذاری مجوزها و معادن از طریق بازار سرمایه اقدام کند.

طبق بند ط تبصره ۷ لایحه بودجه ۱۴۰۱، وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است نسبت به واگذاری مجوزها و معادن از طریق بازار سرمایه اقدام کند.

آئین نامه اجرایی این بند با پیشنهاد وزارت صمت و تأیید شورای عالی بورس اجرایی می‌شود.