شرکت‌های بورسی ملزم به افشای جزئیات هزینه انرژی شدند

با مصوبه سازمان بورس همه شرکت‌ها ملزم به افشای جزئیات هزینه انرژی خود شدند