معاون اجرایی بورس انرژی ایران منصوب شد

مبینا بنی اسدی مدیر سابق روابط عمومی فرابورس، معاون اجرایی بورس انرژی ایران شد