"شسپا " در نزدیکی محدوده مقاومت تاریخی

 با آغاز روند اصلاحی نماد "شسپا" از تاریخ 19/5/1399 تحرکات نزولی این سهم از محدوده 410 تومان (نمودار تعدیل شده) آغاز شد و سپس بیشترین نزول قیمتی آن تا محدوده 170 تومان اتفاق افتاد.

با ادامه نوسانات اصلاحی این نماد در ماه‌های اخیر قیمت سهم به محدوده مقاومت تاریخی خود (410 تومان) بازگشت.

نمودار این سهم نشان می دهد که در صورت توانایی شکست مصمم و معتبر محدوده ذکر شده، انتظار صعودهای بلند مدت را می‌توان برای این نماد متصور شد اما عدم توانایی سهم در ادامه نوسانات صعودی ممکن است کاهش مجدد قیمت آن به سمت محدوده‌های 300 و 260 تومان را در پی داشته باشد.