از 8 دی آغاز می شود: عملیات بازارگردانی شرکت سپنتا

 مدیر عملیات بازار نقد شرکت بورس، اعلام کرد: عملیات بازارگردانی شرکت سپنتا از 8 دی آغاز می شود.
مریم کشمیری  مدیر عملیات بازار نقد شرکت بورس اعلام کرد: عملیات بازارگردانی شرکت سپنتا با شرایط مندرج در جدول از 8 دی آغاز می شود.