ردپای "غنوش" در مسیر صعودی


 نوسانات اصلاحی نماد "غنوش" از تاریخ 22/5/1399 و در محدوده قیمتی 4500 تومان (نمودار تعدیل شده) آغاز شد و تا ماه های اخیر ادامه یافت به‌طوری که قیمت این سهم به حدود 1000 تومان رسید اما در چند روز گذشته تحرکات مثبتی در این نماد دیده می‌شود.
نگاهی به نمودار این سهم نشان می‌دهد؛ در صورت ادامه‌ روند صعودی امکان ورود این سهم به محدوده های 1700، 2300 و 3000 در هفته‌های آینده وجود دارد اما عدم حمایت مصمم و معتبر از سهم و ادامه نوسانات اصلاحی در آینده ممکن است کاهش مجدد قیمت آن تا محدوده‌های 1200 و 1000 تومان را به همراه داشته باشد.