"فپنتا" در دوراهی صعود یا نزول

نوسانات صعودی نماد "فپنتا" موجب شد که در ماه‌های اخیر این سهم بیشترین صعود خود را تا محدوده 61000 تومان تجربه کند اما پس از آن نوسانات اصلاحی آغاز شد.
با ادامه نوسانات اصلاحی قیمت سهام"فپنتا" تا محدوده 38000 تومان کاهش یافت اما در روزهای اخیر تحرکات مثبتی در این نماد ایجاد شد که این امر افزایش قیمت سهم را در پی داشت.
 
براساس نمودار قیمتی این نماد می‌توان گفت که در صورت ادامه نوسانات مثبت و عبور مصمم و معتبر این سهم از سقف تاریخی خود، احتمال صعود قیمت آن تا محدوده‌های 70000 و 82000 تومان وجود دارد اما بازگشت سهم به مدار اصلاحی ممکن است کاهش بیشتر قیمت آن تا محدوده‌های 40000 و 32000 تومان را به همراه داشته باشد.