از محل سود انباشته صورت می گیرد: افزایش سرمایه ۷۴ درصدی "فارس"

هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس از پیشنهاد افزایش سرمایه ۷۴ درصدی از محل سود انباشته خبر داد تا در صورت انجام در جایگاه دومین شرکت بزرگ بورسی قرار گیرد.

لازم به ذکر است؛ افزایش سرمایه 74 درصدی شرکت پتروشیمی خلیج فارس ( از 000/000/287 میلیون ریال به 000/000/500 میلیون ریال) و از محل سود انباشته و با موضوع جبران مخارج سرمايه‌گذاری‌های انجام شده مربوط به تحصيل سرمايه‌گذاری‌های جديد و جبران مخارج مشارکت در افزايش سرمايه شرکت‌های سرمايه‌پذير و همچنين بخشی از مخارج صورت گرفته بابت بازپرداخت بدهی‌ها از محل سود انباشته مشتمل بر توجيه لزوم افزايش سرمايه، چگونگی انجام و تاديه مبلغ آن، مورد تایید هیات مدیره شرکت قرار گرفته است.