"البرز" در سراشیبی سقوط

پس از صعود قیمت نماد "البرز" تا قله 315 تومان (نمودار تعدیل شده) در تاریخ 15/5/1399 نوسانات اصلاحی این نماد آغاز شد به طوری که قیمت این سهم وارد محدوده 160 تومان شد اما در ادامه، ناتوانی در شکست محدوده سقف تاریخی را تجربه کرد.
در هفته‌های اخیر قیمت این سهم تا محدوده 160 تومان کاهش یافت که در صورت از دست رفتن محدوده حمایتی ذکر شده احتمال کاهش بیشتر قیمت سهم تا  محدوده‌های 140 و 130 تومان وجود دارد اما اتمام نوسانات اصلاحی و بازگشت مجدد به فاز صعودی، ممکن است افزایش قیمت این سهم تا محدوده‌های 200، 237 و 300 تومان را به همراه داشته باشد.