افزایش سرمایه بیمه دی لغو شد

شرکت بیمه حاضر در فرابورس از لغو برنامه افزایش سرمایه ۱۶۹ درصدی از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی با عدم پذیرش رکن متعهد پذیره نویسی خبر داد.


شرکت بیمه دی از لغو برنامه افزایش سرمایه 169 درصدی از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی با عدم پذیرش رکن متعهد پذیره نویسی خبر داد و با توقف یک ساعته نماد، آماده بازگشایی شد.

براین اساس، "ودی" اعلام کرد: با توجه به عدم پذیرش رکن متعهد پذیره نویسی در افزایش سرمایه و (با توجه به نامه 28 فروردین گروه مالی و اقتصادی دی) هیات مدیره شرکت با انجام افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران موافقت نکرد.

بنابراین گزارش، بیمه دی 27 مهر سال گذشته از برنامه افزایش سرمایه 169 درصدی از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی خبر داده بود تا به منظور تقویت بنیه مالی، بهبود ساختار مالی برای نگهداری بیشتر سرمایه بیمه نامه ها، فراهم ساختن زمینه اخذ مجوز قبولی اتکایی و افزایش توان رقابتی، سرمایه فعلی را از 595 میلیارد به 1.6 هزار میلیارد تومان برساند.