شرکت مولد نیروگاهی تجارت فارس درج نماد شد

شرکت مولد نیروگاهی تجارت فارس به عنوان صد و هفتاد و ششمین شرکت در بازار دوم فرابورس درج شد تا در صف عرضه اولیه سهام بایستد.
به گزارش اخباربانک، شرکت مولد نیروگاهی تجارت فارس پس از احراز کلیه شرایط پذیرش از ۱۱ خرداد با نماد "بتجارت" در گروه عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم به عنوان صد و هفتاد و ششمین شرکت در بازار دوم فرابورس درج شد.