بمپنا

 
نزول 72 درصدی قیمت از سقف تاریخی نماد "بمپنا" موجب افت ارزش سهام این شرکت از محدوده 1640 تومان (نمودار تعدیل شده) شد و بیشترین نزول قیمت این نماد در آبان ماه 1400 تا محدوده 460 تومان کاهش قیمت را برای این نماد به همراه داشت.

تغییر روند گرایش معاملات این سهم در اواسط آبان ماه سال گذشته موجب تحرکات مثبت در سهام "بمپنا" شده است و در حال حاضر رشد قیمت این نماد تا محدوده 800 تومان ادامه دار بوده است.

ادامه نوسانات مثبت در هفته های پیش‌رو ادامه تحرکات مثبت سهم را تا محدوده 1000، 1250 و 1600 تومان می‌تواند برای این نماد به همراه داشته باشد اما در غیر این صورت با افت مجدد قیمت طی روز های آینده احتمال کاهش ارزش سهام این شرکت تا محدوده های 650، 540 و بازگشت به محدوده 460 تومان نیز برای این نماد پیش بینی می‌شود.