تفاوت سیاست های مالی و پولی

در همه کشورها، دولت و بانک مرکزی در جهت کنترل تورم و رکود دو ابزار بسیار مهم در اختیار دارند:
1) سیاست پولی که توسط دولت اجرا می شود
2) سیاست مالی که توسط بانک مرکزی به اجرا در می آید.
برای آشنایی با تفاوت این دو ابزار لطفا اسلایدهای آموزشی را مطالعه نمایید.