خدیزل

نماد خدیزل در اواخر سال 1400 توانست سقف تاریخی خود (محدوده 340 تومان) را بشکند و وارد محدوده 660 تومان شود.
این سهم پس از رسیدن به هدف 660 تومان وارد سیکل اصلاحی شد و تا محدوده حمایتی 400 تومان کاهش یافت اما توانست خود را بالای این محدوده حفظ کند.
در حال حاضر این سهم توانسته خود را به بالای محدوده مقاومتی 500 تومان برساند که اگر در این ناحیه تثبیت شود انتظار صعود قیمت آن تا محدوده (سقف تاریخی) 600 تومان وجود دارد اما اگر این ناحیه مهم را از دست دهد برگشت سهم به محدوده 460 و حتی 400 تومان هم دور از انتظار نیست.