54 دستگاه دیگنیتی مشکی (تریم مشکی) فروخته شد

در نوبت عرضه دوم امروز دیگنیتی، 54 دستگاه دیگنیتی مشکی (تریم مشکی) با قیمت پایه 821.5 میلیون تومان روی تابلو رفت.

در برابر این عرضه، 450 دستگاه تقاضا شکل گرفت که در پایان میزان عرضه با 57.13 درصد رقابت به قیمت میانگین 1.290 میلیارد تومان فروخته شد.

خودروی مزبور تحویل 23 بهمن در انبار کارخانه خواهد بود. کمترین قیمت مچ شده نیز 1.290 میلیارد تومان بود.

قیمت تمام شده دیگنیتی مشکی (تریم مشکی) با احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده و 39.4 میلیون تومان هزینه های جانبی خواهد بود.