شرکت برنا باتری در صف عرضه اولیه ایستاد

شرکت برنا باتری با سرمایه ۵۰۰ میلیارد تومانی در بازار دوم معاملات فرابورس درج شد تا در صف عرضه اولیه ۲۰ درصدی سهام بایستد.
شرکت برنا باتری پس از احراز کلیه شرایط پذیرش از ۱۳ اسفند با نماد "خبرنا" در گروه خودرو و ساخت قطعات به عنوان دویست و چهارمین شرکت در بازار دوم معاملات فرابورس درج شد تا در صف عرضه اولیه ۲۵ درصدی سهام شامل ۵ درصد کشف قیمت، ۱۵ درصد عرضه عمومی و اختصاص ۵ درصد به بازارگردان بایستد.