شت و صنعت و دامپروری پگاه فارس در صف عرضه اولیه ایستاد

شرکت کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس با سرمایه   ۱۴۳.۹ میلیارد تومانی در بازار دوم معاملات فرابورس درج شد تا در صف عرضه اولیه ۲۵ درصدی سهام بایستد.
 

شرکت کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس پس از احراز کلیه شرایط پذیرش از ۲۸ اسفند با نماد "زفارس" در گروه زراعت و خدمات وابسته به عنوان دویست و پانزدهمین شرکت در بازار دوم معاملات فرابورس درج شد تا در صف عرضه اولیه ۲۵ درصدی سهام بایستد.