شرکت صنایع غذایی رضوی در صف عرضه اولیه ایستاد

شرکت صنایع غذایی رضوی با سرمایه ۱۰۰۰ میلیارد تومانی در بازار دوم معاملات فرابورس درج شد تا در صف عرضه اولیه ۱۵ درصدی سهام بایستد.

شرکت صنایع غذایی رضوی پس از احراز کلیه شرایط پذیرش از ۲۶ اسفند با نماد "نان رضوی" در گروه محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر به عنوان دویست و هفتمین شرکت در بازار دوم معاملات فرابورس درج شد تا در صف عرضه اولیه  ۱۵ درصد سهام بایستد.