شرایط جدید واگذاری سرمایه گذاری بانکها در شرکت‌های بورسی و غیر بورسی اعلام شد

بانک مرکزی دستورالعمل نحوه واگذاری سرمایه گذاری غیربانکی در شرکت‌های بورسی و غیر بورسی را به بانک ها ابلاغ کرد.

بانک مرکزی در بخشنامه 24 اسفند، دستورالعمل نحوه واگذاری سرمایه گذاری غیربانکی موسسات اعتباری را به بانک ها ابلاغ کرد.

بر اساس این گزارش به موجب بند الف تبصره ماده 17 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی در مواردی که بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی حسب مورد به تأیید بانک مرکزی یا سازمان بورس اقدامات لازم برای واگذاری دارایی‌های موضوع آن ماده را انجام داده ولی به عللی خارج از اراده بانک یا مؤسسه اعتباری، واگذاری ممکن نشده باشد از شمول مجازات‌های مقرر مستثنا است.

1- شرایط و تشریفات واگذاری سرمایه‌گذاری غیربانکی مؤسسات اعتباری در شرکت‌های بورسی و فرابورسی، تابع ضوابط و مقررات حاکم بر بازار سرمایه است.

2- واگذاری سرمایه‌گذاری غیربانکی مؤسسه اعتباری در شرکت‌هایی که در بازار سرمایه پذیرفته نشده‌اند، باید از طریق مزایده صورت پذیرد.

3- تعیین قیمت پایه سرمایه‌گذاری غیربانکی مؤسسه اعتباری در شرکت‌هایی که در بازار سرمایه پذیرفته نشده‌اند،‌ باید با مراجعه به کارشناس‌ یا کارشناسان رسمی دادگستری یا مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه خارج از مؤسسه اعتباری صورت ‌پذیرد.

4- در واگذاری سرمایه‌گذاری غیربانکی مؤسسه اعتباری در شرکت‌هایی که در بازار سرمایه پذیرفته نشده‌اند، تعیین قیمت پایه‌ سرمایه‌گذاری توسط کارکنان و سهامداران شرکت‌هایی که سهام و یا سهم‌الشرکه‌ آن‌ها واگذار می‌شود، ولو آنکه کارشناس رسمی باشند، ممنوع است.

5- در واگذاری سرمایه‌گذاری غیربانکی در شرکت‌هایی که در بازار سرمایه پذیرفته نشده‌اند، مدت اعتبار ارزیابی که توسط کارشناس رسمی انجام شده، حداکثر 6 ماه از تاریخ ارزیابی است.

6- واگذاری سرمایه‌گذاری غیربانکی مؤسسه اعتباری در شرکت‌هایی که در بازار سرمایه پذیرفته نشده‌اند به صورت نقدی و اقساطی و با اولویت واگذاری نقدی مجاز است. در صورت واگذاری به صورت اقساطی، پرداخت حداقل 10 درصد از قیمت واگذاری به صورت نقدی الزامی است. مدت بازپرداخت اقساط با لحاظ یک سال دوره تنفس، حداکثر پنج سال است. نرخ سود در واگذاری اقساطی سرمایه‌گذاری غیربانکی مؤسسه اعتباری در شرکت‌هایی که در بازار سرمایه پذیرفته نشده‌اند، معادل حداکثر نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار برای اعطای تسهیلات در قالب عقود غیرمشارکتی است.

7- مؤسسه اعتباری باید حداقل چهار بار در سال، نسبت به برگزاری مزایده برای واگذاری سرمایه‌گذاری غیربانکی در شرکت‌هایی که در بازار سرمایه پذیرفته نشده‌اند، اقدام کند. فاصله زمانی بین برگزاری هر مزایده با مزایده قبلی همان سرمایه‌گذاری غیربانکی، حداکثر دو ماه است.

8- انجام حداقل چهار بار عرضه‌ سرمایه‌گذاری غیربانکی در شرکت‌هایی که در بازار سرمایه پذیرفته شده‌اند با فاصله زمانی حداکثر دو ماه در طول یک سال الزامی است مگر آنکه در ضوابط و مقررات حاکم بر بازار سرمایه به نحو دیگری مقرر شده باشد.

9- در صورتی که مزایده‌ سرمایه‌گذاری غیربانکی مؤسسه اعتباری در شرکت‌هایی که در بازار سرمایه پذیرفته نشده‌اند به صورت ارائه‌ پاکت‌های حاوی قیمت و بازگشایی آنها در روز مشخصی باشد، تعیین مهلت ارائه‌ پاکت‌های مزایده در فاصله‌ زمانی بیستم اسفند هر سال تا پانزدهم فروردین سال بعد، ممنوع است. برگزاری مزایده‌ حضوری در فاصله‌ زمانی فوق نیز ممنوع است.

10- واگذاری سرمایه‌گذاری غیربانکی به سایر مؤسسات اعتباری، شرکت‌های تابعه‌ موسسه اعتباری متبوع یا شرکت‌های تابعه‌ سایر مؤسسات اعتباری ممنوع است. همچنان که توثیق سرمایه‌گذاری‌های بانکی‌/غیربانکی مؤسسه اعتباری نزد سایر اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از مؤسسات اعتباری و غیر آنها به استثنای بانک مرکزی، ممنوع است.

11- ارایه گزارش جزییات سرمایه‌گذاری‌های غیربانکی واگذار شده ازجمله نام و مشخصات خریدار، قیمت پایه سهام و سهم الشرکه غیربانکی، قیمت واگذاری، شرایط واگذاری و سایر اطلاعات مورد نیاز بانک مرکزی و فهرست و مشخصات سرمایه‌گذاری‌های غیربانکی که بنا به دلایل خارج از اراده‌، مؤسسه اعتباری قادر به واگذاری آنها نشده به همراه دلایل عدم امکان واگذاری هر سه ماه یک بار به بانک مرکزی الزامی است.