سرمایه گذاری سلیم در صف عرضه اولیه ایستاد

شرکت سرمایه‌گذاری سلیم با سرمایه ۳۱۲.۶ میلیارد تومانی در بازار دوم معاملات فرابورس درج شد تا در صف عرضه اولیه ۲۰ درصدی سهام بایستد.
 

سرمایه‌گذاری سلیم پس از احراز کلیه شرایط پذیرش از ۲۷ اسفند با نماد "سلیم" در گروه سرمایه‌گذاری‌ها به عنوان دویست و یازدهمین شرکت در بازار دوم معاملات فرابورس درج شد تا در صف عرضه اولیه ۲۰ درصدی سهام بایستد.